Privacyverklaring Unicomm

Dit is het privacy statement van Telecomhuys Zakelijk B.V., handelend onder de naam Unicomm (verder genoemd: Unicomm), welke zich bezighoudt met het leveren van Telecom- en ICT-diensten.

Wij zijn verantwoordelijke als bedoeld in de wet- en regelgeving op het gebied van privacy voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Unicomm is gevestigd aan de Hoefsmid 7 (2292JJ) te Wateringen.

Unicomm respecteert uw privacy en we doen er alles aan om uw gegevens te beschermen. Daarom zorgen we dat de (persoons)gegevens die we van u verwerken, zorgvuldig en veilig worden behandeld en verwerkt (verwerken is elke handeling m.b.t. een persoonsgegeven van moment van verzamelen tot en met vernietigen: raadplegen, opslaan, delen met derden, verwijderen, etc.). Wij handelen hiermee in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat komt er in dit privacy statement aan bod:

 1. Wanneer is dit privacy statement van toepassing?
 2. Uitleg en opbouw van dit privacy statement
 3. Welke gegevens verwerken wij en waarom?
 4. Hoe lang wordt uw informatie bewaard?
 5. Verstrekking van uw gegevens aan derden
 6. Beveiliging en fraudebestrijding
 7. Uw rechten
 8. Vragen, opmerkingen en klachten
 9. Contact
 10. Wijzigingen

1. Wanneer is dit privacy statement van toepassing?

Unicomm richt zich alleen op de zakelijke markt en levert geen diensten aan consumenten. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen op onze website en voor onze dienstverlening.

2. Uitleg en opbouw van dit privacy statement

In dit privacy statement beschrijven we per dienst welke persoonsgegevens Unicomm in dit kader van u verwerkt en voor welke doeleinden we dat doen. Ook leggen we in dit privacy statement uit wat deze verwerkingen precies inhouden en wie verantwoordelijk is voor deze verwerking.

Ter verklaring verwijzen wij daarom naar onderstaande begripsomschrijving:

Persoonsgegevens:

 • Gegevens die direct of indirect herleidt kunnen worden naar een persoon; bijvoorbeeld uw naam, adres, gepersonaliseerde email of geboortedatum.

Bijzondere persoonsgegevens:

 • Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, een strafrechtelijk verleden of religie.

Verwerken:

 • Hiermee bedoelen we alles wat er met persoonsgegevens gedaan moet worden. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens uit onze administratie.

Verantwoordelijke:

 • De ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Dit kan een derde (klant, leverancier, etc.) zijn, maar kan ook Unicomm zelf zijn; dat hangt van de aard van de gegevens af.

Verwerker (of Sub-verwerker):

 • Hiermee bedoelen we de partij die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Dit kan Unicomm zijn (als Telecom- en/of ICT dienstverlener), als ook een derde partij zijn, die op zijn of haar beurt weer gegevens van Unicomm (of haar klanten) (sub)bewerkt.

Onderaan dit privacy statement geven wij in artikel 7 aan hoe u uw rechten in het kader van de AVG kunt uitoefenen.

3. Welke gegevens verwerken wij en waarom?

3.1 Marketing / Website

Marketing
Wij kunnen uw gegevens verwerken voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kunnen zijn. Wij versturen dit enkel en alleen als u hiervoor toestemming hebt verleend.

Website
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Unicomm én Google gebruiken deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan te kunnen maken en om de Google adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden (wij bieden geen advertenties aan op onze website). Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier helaas geen invloed op.

Wij raden u dan ook aan om regelmatig het privacy beleid van Google te raadplegen.

U kunt deze cookie blokkeren door op “Geen cookies” te drukken bij de eerste keer dat u onze website bezoekt of door gebruik van anti-cookie plug-ins. Door dit te doen kunt u de website wél volledig blijven gebruiken, wij blokkeren geen functionaliteit als er geen cookies worden gebruikt.

3.2 ICT / Telefonie

Allereerst verwerkt Unicomm de persoonsgegevens van haar directe en indirecte, bestaande of potentiële relaties. Deze verwerking is voor Unicomm noodzakelijk om bijvoorbeeld haar klanten van dienst te kunnen zijn en te kunnen factureren, orders te kunnen plaatsen bij haar leveranciers en voor promotie- of marketingdoeleinden.

Er kan een wettelijke verplichting bestaan om bepaalde persoonsgegevens op te vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opslag van een identiteitsbewijs bij het aanvragen van een abonnement. Ook valt te denken aan financiële gegevens die noodzakelijk zijn om de klant-relatie te onderhouden en administratieve informatie die wij verplicht moeten bewaren in opdracht van de Overheid.

Alle verwerkingsactiviteiten van Unicomm hebben als doel: Veilig en professioneel uitvoeren van Telefonie en/of ICT projecten, het beheren van front- en backoffice systemen en het leveren van 1e-, 2e-, en 3e-lijn activiteiten voor het verhelpen van incidenten en uitvoeren van wijzigingen.

In het kader van bovenstaande doelstelling en daaraan gerelateerde activiteiten kunnen er de volgende gegevens worden verwerkt:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan het beheer van klantomgevingen, ondersteunen van gebruikers en het verhelpen van verstoringen (IP-adres of e-mail gegevens);
 • Op vrijwillige basis aangeleverde content over uzelf (video, foto, mailberichten, etc.);
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Zonder deze gegevens kunnen wij deze dienstverlening niet uitvoeren.

Als u meer gegevens verstrekt dan waar wij om vragen, wordt ook hier zorgvuldig mee omgegaan. Wij gaan er in dit geval vanuit dat u deze gegevens vrijwillig met ons heeft gedeeld en er geen bezwaar tegen is dat wij deze verwerken.

In het andere geval (wanneer Unicomm de gegevens verwerkt als Telecom- en/of ICT dienstverlener; zonder Verantwoordelijke van de gegevens te zijn), is Unicomm niet op de hoogte welke gegevens precies opgeslagen of bewerkt worden. Unicomm biedt in dit geval het beschermings- en serviceniveau dat met u is afgesproken in de verwerkersovereenkomst.

In alle gevallen beveiligd Unicomm haar systemen -naar redelijkheid en beste kunnen- met passende technische en organisatorische maatregelen, tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking.

4. Hoelang wordt uw informatie bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard overeenkomstig wet- en regelgeving en voor zolang noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

 • Persoonsgegevens en documenten die fiscaal van belang zijn en/of onderdeel uitmaken van de civiele administratieve bewaarplicht die wij als onderneming hebben (zoals overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, inkoopopdrachten) worden bewaard gedurende 7 jaar na verlies van de actuele waarde;
 • (Overige) persoonsgegevens worden tot 2 jaar na het laatste contact bewaard.

Van de hier genoemde termijnen kan door ons worden afgeweken waar dit noodzakelijk geacht wordt voor de correcte uitvoering van de eerder genoemde doelstellingen en/of met het oog op een (afwijkende) wettelijke verplichting.

5. Verstrekking van uw gegevens aan derden

Wij maken daarnaast gebruik van externe bedrijven, onderaannemers en/of leveranciers (Sub- verwerkers) die op ons verzoek specifieke taken of opdrachten uitvoeren en met wie uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld. Enkele voorbeelden:

 • We maken gebruik van externe hosting providers, waaronder Cloud providers voor de opslag en het beheer van uw gegevens;
 • We maken gebruik van externe partijen met applicaties/tools die software leveren op het gebied van personeelsmanagement en klantbeheer;
 • Andere specifieke taken die zijn uitbesteed betreffen onder meer IT ondersteuning en facility management;
 • We maken gebruik van externe adviseurs en/consultants.

Wij verstrekken de persoonsgegevens die voor deze externe partijen noodzakelijk zijn om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Ook verstrekken wij uw persoonsgegevens aan externe partijen, zoals politie en overheidsinstellingen, indien wij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, door middel van een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis zijn gerechtigd of worden verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor hebben verkregen.

Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit aan derden.

Met alle partijen die in opdracht van ons gegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dat wil zeggen dat wij duidelijke afspraken hebben gemaakt over welke gegevens zij op welke manier voor ons verwerken, hoe uw gegevens beveiligd worden en naleving van deze afspraken wordt gewaarborgd. Hierbij is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) leidend bij de gemaakte afspraken.

6. Beveiliging en fraudebestrijding

Unicomm doet er alles aan uw gegevens optimaal te beveiligen. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

7. Uw rechten

U kunt ons op elk gewenst moment verzoeken om inzage wijzigen, aanvullen of verwijderen in en van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons verzoeken de persoonsgegevens die wij over u verwerken te beperken en/of om uw persoonsgegevens over te dragen (dataportabiliteit). Ten slotte heeft u recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Ook heeft u recht om bezwaar te maken op de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en/of indien u geen informatie van ons wenst te ontvangen over onze dienstverlening, aanbiedingen en/of overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail en nieuwsbrieven).

8. Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement of de manier waarop wij uw persoonsgegevens registreren, gebruiken of verwerken, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze Privacy Officer op de wijze als nader aangegeven onder “Contact”. U heeft eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Contact

Dhr. S. Tielrooij
e-mail: s.tielrooij@unicomm.nl

Unicomm
Hoefsmid 7
2292JJ Wateringen

10. Wijzigingen

Het privacy statement van de Unicomm kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op onze website. Wij raden u aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.